ปันน้ำใจวันนี้

การปกป้องคุ้มครองสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเรา...เช่นคุณ

มีสัตว์ที่ทุกข์ทรมานอีกเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงแต่เพราะการสนับสนุนจากคุณทำให้ เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือปกป้องสัตว์ได้


ถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติการทารุณกรรมสัตว์โปรดช่วยเราปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั่วโลกด้วยน้ำใจการสนับสนุนของคุณในวันนี้


1,000 บาท / เดือน
ช่วยเหลือช้างจากความทุกข์ทรมาน
สามารถช่วยค่าใช้จ่ายในการสร้างรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักของช้างในช่วงกลางคืนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพในปางช้างต้นแบบเพื่อให้ช้างสามารถใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติ ปราศจากการล่ามโซ่
 

800 บาท /เดือน
ช่วยเหลือหมี และยุติอุตสาหกรรมการค้าดีหมี
สามารถสนับสนุนการฝังไมโครชิพและเวชภัณฑ์สำหรับหมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมดีหมีในประเทศเวียดนามเพื่อป้องกันการลักลอบนำหมมีจากป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมดีหมี

 
600 บาท / เดือน
ช่วยสัตว์ประสบภัย
สามารถช่วยซื้อเวชภัณฑ์ ยา และอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติจำนวน จำนวน
5 ตัวเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 

500 บาท /เดือน
ช่วยสุนัขให้รอดพ้นจากการถูกสังหารหมู่อย่างทารุณ
สามารถช่วยค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทำหมันให้แก่สุนัข และซื้อปลอกคอให้แก่สุนัขจำนวน 5 ตัว

Step 1 of 4
WE ACCEPT:
DEBIT & CREDIT