ปันน้ำใจวันนี้

การปกป้องคุ้มครองสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเรา...เช่นคุณ

มีสัตว์ที่ทุกข์ทรมานอีกเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง แต่เพราะการสนับสนุนจากคุณทำให้ เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือปกป้องสัตว์ได้

ถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติการทารุณกรรมสัตว์ โปรดช่วยเราปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั่วโลก

ด้วยน้ำใจการสนับสนุนของคุณในวันนี้

 

1,000 บาท / เดือน
ช่วยเหลือช้างจากความทุกข์ทรมาน
สามารถช่วยค่าใช้จ่ายในการสร้างรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับที่พักของช้างในช่วงกลางคืน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพในปางช้างต้นแบบ เพื่อให้ช้างสามารถใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติ ปราศจากการล่ามโซ่
 
800 บาท / เดือน
ช่วยเหลือหมี และ ยุติอุตสาหกรรมการค้าดีหมี
สามารถสนับสนุนการฝังไมโครชิพ และเวชภัณฑ์สำหรับหมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมดีหมีในประเทศเวียดนาม เพื่อป้องกันการลักลอบนำหมมีจากป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมดีหมี
 
600 บาท / เดือน
ช่วยสัตว์ประสบภัย
สามารถช่วยซื้อเวชภัณฑ์ ยา และอาหารสัตว์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติจำนวน จำนวน 5 ตัว เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 
500 บาท / เดือน
ช่วยสุนัขให้รอดพ้นจากการถูกสังหารหมู่อย่างทารุณ
สามารถช่วยค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันให้แก่สุนัข และซื้อปลอกคอให้แก่สุนัขจำนวน 5 ตัว
Step 1 of 4
WE ACCEPT:
DEBIT & CREDIT